தமிழையும் தமிழர்களையும் மீண்டும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளது கனேடிய அரசாங்கம்

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

தமிழையும் தமிழர்களையும் மீண்டும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளது கனேடிய அரசாங்கம்.

தைத்திங்களுக்காக கனேடிய அரசாங்கம் தமிழ்மொழியில் அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டு பெருமை சேர்த்துள்ளது.

Subscribe

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

scroll to top

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

இந்த செய்தியை நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள்..