புதிதாக 50 எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களை ஆரம்பிக்க IOCக்கு அனுமதி

நாடு முழுவாதும் புதிதாக மேலும் 50 எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களை ஆரம்பிப்பதற்கு IOC நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எரிசக்தி மற்றும் வலுசக்திஅமைச்சு இந்த அனுமதியை வழங்கியுள்ளது.

Published from Blogger Prime Android App