2023ம் ஆண்டு அரச ஊழியர்கள் மற்றும் ஒய்வூதியம் வழங்குவதற்கான திகதிகள்.

2023ம் ஆண்டு அரச ஊழியர்கள் மற்றும் ஒய்வூதியம் வழங்குவதற்கான திகதிகள் நிதி அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.